Στηρίγματα

Στηρίγματα ΙΝΟΧ Φ 80
Στηρίγματα ΙΝΟΧ Φ 100
Στηρίγματα με βαφή(*) Φ 80
Στηρίγματα με βαφή(*) Φ 100

(*) Βαφή φούρνου: αντοχή σε θερμοκρασία καυσαερίων 210οC