Ροζέτα

Ροζέτα ΙΝΟΧ Φ 80
Ροζέτα ΙΝΟΧ Φ 100
Ροζέτα με βαφή(*) Φ 80
Ροζέτα με βαφή(*) Φ 100

(*) Βαφή φούρνου: αντοχή σε θερμοκρασία καυσαερίων 210οC