Καμπύλη 45ο

Καμπύλη 45οC ΙΝΟΧ Φ 80
Καμπύλη 45oC ΙΝΟΧ Φ 100
Καμπύλη 45oC με βαφή(*) Φ 80
Καμπύλη 45οC με βαφή(*) Φ 100

(*) Βαφή φούρνου: αντοχή σε θερμοκρασία καυσαερίων 210οC