Καμπύλη 90o

Καμπύλη 90oC ΙΝΟΧ Φ 80
Καμπύλη 90oC ΙΝΟΧ Φ 100
Καμπύλη 90oC με βαφή(*) Φ 80
Καμπύλη 90oC με βαφή(*) Φ 100

(*) Βαφή φούρνου: αντοχή σε θερμοκρασία καυσαερίων 210οC