Καπναγωγός

Αγωγός ΙΝΟΧ Φ 80
Αγωγός ΙΝΟΧ Φ 100
Αγωγός με βαφή(*) Φ 80
Αγωγός με βαφή(*) Φ 100

(*) Βαφή φούρνου: αντοχή σε θερμοκρασία καυσαερίων 210οC