Ταφ αμόνωτο CE

Τάφ Φ 80
Τάφ Φ 100
Τάφ Φ 120
Τάφ Φ 130
Τάφ Φ 150
Τάφ Φ 160
Τάφ Φ 180
Τάφ Φ 200
Τάφ Φ 230
Τάφ Φ 250
Τάφ Φ 300